Millennials cần phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung - Đây là lý do tại saotừ tác giả@amira
3,543 lượt đọc

Millennials cần phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung - Đây là lý do tại sao

2022/08/08
4m
từ tác giả @amira 3,543 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Thị trường đã chín muồi cho một lựa chọn thay thế từ các nền tảng xã hội chính, một lựa chọn không đặt việc kiếm tiền của công ty lên hàng đầu mà người dùng là trung tâm của nó. Với công nghệ blockchain, giờ đây có thể phân cấp biểu đồ xã hội, nơi thay vì các tập đoàn, mỗi người dùng sở hữu hồ sơ của họ và tất cả các bài đăng và mối quan hệ trong đó. Lens Protocol, sản phẩm trí tuệ của Aave, là một biểu đồ xã hội mã nguồn mở cho phép bất kỳ nhà phát triển nào xây dựng và khởi chạy một nền tảng xã hội dựa trên blockchain.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Millennials cần phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung - Đây là lý do tại sao
Ameera Karimova  HackerNoon profile picture

@amira

Ameera Karimova

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!