Hiểu các bản tổng hợp và tầm quan trọng của chúng như một giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 tối ưutừ tác giả@davidsm
3,945 lượt đọc

Hiểu các bản tổng hợp và tầm quan trọng của chúng như một giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 tối ưu

2022/11/10NaN
từ tác giả @davidsm 3,945 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Các giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 như cuộn lên đã nổi lên như một công cụ quan trọng để cải thiện tốc độ và hiệu quả của một blockchain cơ bản. Rollups thực hiện xử lý giao dịch ngoài chuỗi sau khi gói (cuộn lên) dữ liệu và sau đó cung cấp thông tin cho blockchain. Ý tưởng là giảm chi phí giao dịch bằng cách chia nhỏ chúng cho nhiều người dùng. Sự đa dạng đầu tiên được gọi là 'Bản tổng hợp lạc quan' Giải pháp này giả định rằng các giao dịch trong bản tổng hợp là hợp lệ. ZK-Rollups dựa trên các bằng chứng không có kiến thức để xác định tính hợp lệ của giao dịch chỉ với thông tin tối thiểu.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Company Mentioned

Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Hiểu các bản tổng hợp và tầm quan trọng của chúng như một giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 tối ưu
David Smith HackerNoon profile picture

@davidsm

David Smith

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!