HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Cách áp dụng bảo mật tại nguồn bằng GitOpstừ tác giả@minwi
701 lượt đọc

Cách áp dụng bảo mật tại nguồn bằng GitOps

2022/07/27
9m
từ tác giả @minwi 701 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

GitOps là một phương pháp luận sử dụng kho lưu trữ git làm nguồn trung thực cho nội dung phần mềm của bạn. Bài viết nói về sự khác biệt giữa GitOps, IaC, DevOps và NoOps và cách thêm lớp bảo mật bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất của GitOps.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Cách áp dụng bảo mật tại nguồn bằng GitOps
minWi HackerNoon profile picture

@minwi

minWi

react to story with heart
minWi HackerNoon profile picture
by minWi @minwi.Linux, opensource & 'cloud native'. Tinkerer. Ex-Redhatter. Crossfiter. Dad.
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!