Avishalom Shalit

@avishalom

A Very Easy Rubik’s Cube Solution.

June 2nd 2019

More by Avishalom Shalit