Nhà thiết kế cho nhà phát triển Handoff: Cách tạo thành phần phản ứng từ tệp thiết kế Figmatừ tác giả@terieyenike
3,416 lượt đọc

Nhà thiết kế cho nhà phát triển Handoff: Cách tạo thành phần phản ứng từ tệp thiết kế Figma

2022/09/23
5m
từ tác giả @terieyenike 3,416 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

AWS Amplify cho phép bạn xây dựng một ứng dụng từ Figma và nhập các thành phần vào React. Với sự trợ giúp của Amplify, công cụ này tạo ra các thành phần React có thể tái sử dụng giúp bạn tiết kiệm thời gian và không phải viết những dòng mã dài. Hướng dẫn này sẽ sử dụng hai thành phần từ bộ giao diện người dùng Figma: giao diện người dùng NavBar và FormCheckout. Chúng tôi sẽ có thể xem tất cả các thành phần giao diện người dùng trong React bằng cách sử dụng bộ giao diện người dùng Amplify. Chúng tôi phải có tất cả các thành phần trong ứng dụng của mình với Amplify Studio để hoạt động với ứng dụng của chúng tôi.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Nhà thiết kế cho nhà phát triển Handoff: Cách tạo thành phần phản ứng từ tệp thiết kế Figma
Teri Eyenike HackerNoon profile picture

@terieyenike

Teri Eyenike


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!