Học sinh đang bị gắn mác "Rủi ro cao" vì chủng tộc và thu nhập của họ ở Wisconsintừ tác giả@TheMarkup
412 lượt đọc

Học sinh đang bị gắn mác "Rủi ro cao" vì chủng tộc và thu nhập của họ ở Wisconsin

2023/12/26
19m
từ tác giả @TheMarkup 412 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Nhưng trong hầu hết các trường hợp, các sinh viên trong danh sách tham quan mùa hè của Bradford đều đến đó vì bị gắn nhãn—“rủi ro cao”—được gán cho họ bởi một thuật toán không công bằng về mặt chủng tộc do bang Wisconsin xây dựng, một thuật toán thường xuyên đưa ra những cảnh báo sai.
featured image - Học sinh đang bị gắn mác "Rủi ro cao" vì chủng tộc và thu nhập của họ ở Wisconsin
The Markup HackerNoon profile picture

@TheMarkup

The Markup

Nonprofit organization dedicated to data-driven tech accountability journalism & privacy protection.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!