Hầu hết mọi người không quan tâm đến mật mã và đó là một vấn đềtừ tác giả@davidecarmeci
831 lượt đọc

Hầu hết mọi người không quan tâm đến mật mã và đó là một vấn đề

2023/12/09
10m
từ tác giả @davidecarmeci 831 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bài viết này đi sâu vào tầm quan trọng quan trọng nhưng thường bị bỏ qua của mật mã trong cuộc sống số của chúng ta. Nó thảo luận về sự khác biệt giữa các nền tảng như Signal, WhatsApp và Telegram trong cách sử dụng mã hóa, tác động của các quy định của chính phủ đối với quyền riêng tư và vai trò quan trọng của mật mã trong Hồ sơ Panama. Phần này nhấn mạnh sự cần thiết của sự hiểu biết của công chúng về các nguyên tắc mật mã để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật kỹ thuật số, cung cấp tài nguyên cho tất cả các cấp độ kỹ năng để trở nên hiểu biết hơn về mật mã. Tác giả ủng hộ quyền công dân kỹ thuật số có hiểu biết trước các mối đe dọa về quyền riêng tư và thách thức pháp lý ngày càng tăng.
featured image - Hầu hết mọi người không quan tâm đến mật mã và đó là một vấn đề
Davide Carmeci HackerNoon profile picture

@davidecarmeci

Davide Carmeci

Data and Privacy advocate | Cybersecurity Growth Expert | GTM Strategist


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!