Cách sử dụng Common EditorConfig làm gói NuGettừ tác giả@igorlopushko
5,383 lượt đọc

Cách sử dụng Common EditorConfig làm gói NuGet

2022/06/17
1m
từ tác giả @igorlopushko 5,383 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

EditorConfig giúp duy trì các kiểu mã hóa nhất quán cho nhiều nhà phát triển làm việc trên cùng một dự án trên nhiều trình soạn thảo và IDE khác nhau. Các tệp EditorConfig dễ đọc và hoạt động tốt với hệ thống kiểm soát phiên bản. EditorConfg có một số hạn chế trong thế giới.NET cũng được nêu rõ trong bài viết này trong phần [hạn chế] của bài viết này. Dự án EditorConfig bao gồm một định dạng tệp ** để xác định kiểu mã hóa và một bộ sưu tập các plugin trình chỉnh sửa văn bản ** cho phép người chỉnh sửa đọc định dạng tệp và tuân thủ các kiểu đã xác định.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Cách sử dụng Common EditorConfig làm gói NuGet
Igor Lopushko HackerNoon profile picture

@igorlopushko

Igor Lopushko

Programmer, Architect, Teacher

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!