Hé lộ Bí mật về Cuộc họp 1-2-1 ở Phòng Phát triển để ngăn chặn tình trạng nhân viên bị tiêu hao!từ tác giả@lookingforere
1,488 lượt đọc

Hé lộ Bí mật về Cuộc họp 1-2-1 ở Phòng Phát triển để ngăn chặn tình trạng nhân viên bị tiêu hao!

2023/12/27
6m
từ tác giả @lookingforere 1,488 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Tác giả, với hơn 5 năm kinh nghiệm lãnh đạo nhóm, chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về động lực nhóm hiệu quả và phát triển cá nhân. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc họp 1-2-1 đối với việc giao tiếp, phản hồi và thiết lập mục tiêu. Cách tiếp cận này bao gồm tài liệu có hệ thống, sử dụng các công cụ như Notion và tiến hành các phiên hướng tới mục tiêu hàng tháng với từng thành viên trong nhóm. Quá trình đánh giá hàng năm bao gồm việc đánh giá các mục tiêu đã đạt được, loại bỏ những mục tiêu không cần thiết và ăn mừng những thành công. Phương pháp này đảm bảo sự liên kết giữa nhiệm vụ kinh doanh và nguyện vọng nghề nghiệp của nhân viên, thúc đẩy mối quan hệ hiệp lực. Bài viết nêu bật tính hữu ích của ghi chú dạng văn bản đối với các báo cáo hàng quý/hàng năm, đánh giá hiệu suất và sự ra đi của nhân viên. Lời khuyên chính bao gồm duy trì tính minh bạch, giải quyết vấn đề kịp thời và nhận ra sự cân bằng mong manh giữa các mối quan hệ cởi mở và ranh giới cá nhân. Trong những tình huống quan trọng, người quản lý được khuyến khích bắt đầu những thay đổi và giúp nhóm thích ứng với các quy trình mới, nhằm tạo ra tác động tích cực đến thành công của nhóm.
featured image - Hé lộ Bí mật về Cuộc họp 1-2-1 ở Phòng Phát triển để ngăn chặn tình trạng nhân viên bị tiêu hao!
Ilia Ivankin HackerNoon profile picture

@lookingforere

Ilia Ivankin

Lead software engineer | Kotlin/Java as main language and learning Golang and Rust | Try to become a rockstar


Credibility

react to story with heart
Ilia Ivankin HackerNoon profile picture
by Ilia Ivankin @lookingforere.Lead software engineer | Kotlin/Java as main language and learning Golang and Rust | Try to become a rockstar
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!