5 cơ chế lưu vào bộ nhớ đệm để tăng tốc ứng dụng của bạntừ tác giả@pragativerma
3,567 lượt đọc

5 cơ chế lưu vào bộ nhớ đệm để tăng tốc ứng dụng của bạn

2022/09/12
8m
từ tác giả @pragativerma 3,567 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Bộ nhớ đệm là một kỹ thuật đệm trong đó chúng tôi lưu trữ dữ liệu được truy cập thường xuyên trong bộ nhớ tạm thời hoặc không gian để làm cho dữ liệu đó luôn sẵn sàng và giảm khối lượng công việc cho ứng dụng, máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Nó có thể được thực hiện ở các cấp độ khác nhau trong một ứng dụng web tùy thuộc vào trường hợp sử dụng. Bộ nhớ đệm diễn ra ở các cấp độ khác nhau như Bộ đệm ẩn cạnh hoặc CDN (Mạng phân phối nội dung) hoặc Bộ đệm phía máy chủ (Bộ đệm phía máy chủ) Bộ đệm có thể được sử dụng với tất cả các loại kho dữ liệu, bao gồm cơ sở dữ liệu NoSQL cũng như cơ sở dữ liệu quan hệ.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - 5 cơ chế lưu vào bộ nhớ đệm để tăng tốc ứng dụng của bạn
Pragati Verma HackerNoon profile picture

@pragativerma

Pragati Verma

I am a Software Developer with a keen interest in tech content writing.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!