Đây là những điều họ không nói với bạn về việc ra mắt sản phẩm Hunttừ tác giả@adrob
344 lượt đọc

Đây là những điều họ không nói với bạn về việc ra mắt sản phẩm Hunt

2024/01/20
6m
từ tác giả @adrob 344 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Sai lầm lớn nhất là trì hoãn việc ra mắt sản phẩm của bạn. Các nhà phát triển tham gia vào việc lập trình thay vì tập trung vào tiếp thị và quảng bá sản phẩm.
featured image - Đây là những điều họ không nói với bạn về việc ra mắt sản phẩm Hunt
Aleksandr Drobushevskiy HackerNoon profile picture

@adrob

Aleksandr Drobushevskiy

I'm a solo entrepreneur. I want to create a project worth $30,000, sell it, and start a new project worth $300,000.


Credibility

react to story with heart
Aleksandr Drobushevskiy HackerNoon profile picture
by Aleksandr Drobushevskiy @adrob.I'm a solo entrepreneur. I want to create a project worth $30,000, sell it, and start a new project worth $300,000.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!