Về việc Sam Altman bị buộc phải từ chức Giám đốc điều hành OpenAI và việc thờ thần tượng các "Thần" công nghệtừ tác giả@linh
2,449 lượt đọc

Về việc Sam Altman bị buộc phải từ chức Giám đốc điều hành OpenAI và việc thờ thần tượng các "Thần" công nghệ

2023/11/17
5m
từ tác giả @linh 2,449 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Thời gian sẽ trả lời, nhưng có lẽ tất cả chúng ta nên ngừng thần tượng hóa lỗi lầm của các nhà công nghệ và đối xử với họ như những vị thần. Tôi đang nhìn bạn, Marc Andreesen!!!
featured image - Về việc Sam Altman bị buộc phải từ chức Giám đốc điều hành OpenAI và việc thờ thần tượng các "Thần" công nghệ
Linh Dao Smooke HackerNoon profile picture

@linh

Linh Dao Smooke

Hacker Noon Mama-in-Chief & Mama to Norah & Ira. From Hanoi :)

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!