Tạm biệt Quản lý Sản phẩm - Xin chào Lãnh đạo Sản phẩm Dữ liệutừ tác giả@marcryan
1,846 lượt đọc

Tạm biệt Quản lý Sản phẩm - Xin chào Lãnh đạo Sản phẩm Dữ liệu

2023/08/02
7m
từ tác giả @marcryan 1,846 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Trong thời đại kỹ thuật số, dữ liệu rất quan trọng đối với các công ty, khiến "lãnh đạo sản phẩm dữ liệu" đóng vai trò thiết yếu mới trong việc quản lý sản xuất, phân phối và cải tiến sản phẩm. Sự thay đổi này từ quản lý sản phẩm truyền thống, thường dẫn đến dữ liệu bị khóa trong trường hợp sử dụng, sang dẫn đầu về sản phẩm dữ liệu, cho phép ứng dụng dữ liệu rộng rãi hơn. Các nhà lãnh đạo sản phẩm dữ liệu (DPL) thu hẹp khoảng cách giữa kỹ thuật dữ liệu và các trường hợp sử dụng của khách hàng, dự đoán nhu cầu và cấu trúc dữ liệu để đáp ứng những nhu cầu này. Sự thay đổi vai trò này là mấu chốt đối với các tổ chức hiện đại, dựa trên dữ liệu.
featured image - Tạm biệt Quản lý Sản phẩm - Xin chào Lãnh đạo Sản phẩm Dữ liệu
Marc Ryan HackerNoon profile picture

@marcryan

Marc Ryan


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!