Tại sao Chatbot LLM sẽ không sớm thay thế giáo viên ngôn ngữtừ tác giả@danbergesinstitute
531 lượt đọc

Tại sao Chatbot LLM sẽ không sớm thay thế giáo viên ngôn ngữ

2023/08/06
5m
từ tác giả @danbergesinstitute 531 lượt đọc
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

featured image - Tại sao Chatbot LLM sẽ không sớm thay thế giáo viên ngôn ngữ
Dan Berges HackerNoon profile picture

@danbergesinstitute

Dan Berges


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!