Tương lai của tiền điện tử và Web3 là đa chuỗitừ tác giả@andreydidovskiy
472 lượt đọc

Tương lai của tiền điện tử và Web3 là đa chuỗi

2024/01/15
6m
từ tác giả @andreydidovskiy 472 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bài báo tuyên bố cuộc tranh luận về nền kinh tế tiền điện tử đơn lẻ và đa chuỗi đã được giải quyết theo hướng có lợi cho một tương lai đa chuỗi. Nó nhấn mạnh rằng sự phân cấp, một nguyên tắc cốt lõi của phong trào tiền điện tử, được thực hiện tốt hơn trong một hệ thống đa chuỗi. Các lập luận chống lại đa chuỗi, chẳng hạn như sự phân mảnh về kinh tế và kỹ thuật, làm suy giảm an ninh và làm phức tạp quá trình phát triển, được phản đối bằng các quan điểm ủng hộ khả năng phục hồi kinh tế, dư thừa kỹ thuật và cạnh tranh lành mạnh. Bài viết hình dung một thế giới đa chuỗi như một mạng nhện 4 chiều với các khái niệm ngày càng phát triển về chuỗi, cuộn và lớp. Bất chấp những ý kiến khác nhau, bài viết kết luận rằng phân cấp sẽ chiếm ưu thế, mời các nhà đổi mới cùng nhau xây dựng thế giới đa chuỗi.
featured image - Tương lai của tiền điện tử và Web3 là đa chuỗi
Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture

@andreydidovskiy

Andrey Didovskiy

Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.


Credibility

react to story with heart
Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture
by Andrey Didovskiy @andreydidovskiy.Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!