HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Tác động của Linux và Dự án GNUtừ tác giả@manik
2,516 lượt đọc

Tác động của Linux và Dự án GNU

2022/11/01
6m
từ tác giả @manik 2,516 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Richard Stallman đã tạo ra nền tảng pháp lý, công nghệ và triết học cho phong trào phần mềm tự do. Stallman bắt đầu bằng cách viết một chương trình thay thế cho mỗi chương trình và mời các nhà phát triển phần mềm khác từ trong cộng đồng tham gia cùng mình. Bản thân công việc GNU là một bản hack, một từ viết tắt đệ quy, và nó là viết tắt của ** GNU - Gnu's Not Unix **. Đây là một thành công tại phòng thí nghiệm At & t, sở hữu hệ điều hành Unix và là độc quyền. Khi thấy Stallman tiến bộ, nhiều nhà phát triển phần mềm bắt đầu tham gia cùng anh và nhiều chương trình khác.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Tác động của Linux và Dự án GNU
Manik HackerNoon profile picture

@manik

Manik

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!