Sui đạt 300 triệu USD về TVL, vượt qua Bitcoin và gia nhập cấp cao hơn của giao thức DeFitừ tác giả@chainwire

Sui đạt 300 triệu USD về TVL, vượt qua Bitcoin và gia nhập cấp cao hơn của giao thức DeFi

2024/01/16
2m
từ tác giả @chainwire
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Sui đã vượt qua 300 triệu đô la trong Tổng giá trị bị khóa (TVL) và tiếp tục leo lên bảng xếp hạng của DefiLlama. Thành tích này đánh dấu mức tăng TVL hơn 2000% kể từ tháng 8. Các cột mốc quan trọng khác gần đây mà Sui đạt được bao gồm việc vượt qua 100 triệu USD USDC bắc cầu, xử lý nhiều giao dịch nhất trong một ngày bằng bất kỳ blockchain nào.
featured image - Sui đạt 300 triệu USD về TVL, vượt qua Bitcoin và gia nhập cấp cao hơn của giao thức DeFi
Chainwire HackerNoon profile picture

@chainwire

Chainwire

The world's leading crypto & blockchain press release distribution platform.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!