Phục hồi sau khi Storya ngừng hoạt động và khơi dậy khả năng sáng tạo của chúng tatừ tác giả@pdanese

Phục hồi sau khi Storya ngừng hoạt động và khơi dậy khả năng sáng tạo của chúng ta

2023/12/25
4m
từ tác giả @pdanese
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Các doanh nhân Paolo Danese và Praveen Kumar đã phải vật lộn với sự cản trở của nhà văn. Công ty khởi nghiệp Storya của họ đóng cửa sau hai năm và họ phải vật lộn để khơi dậy khả năng sáng tạo của mình. Họ đã tìm ra sự cân bằng giữa chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa thực dụng để trở lại đúng hướng. Họ cũng vật lộn với việc liệu AI có thể thay thế sự sáng tạo của con người hay không.
featured image - Phục hồi sau khi Storya ngừng hoạt động và khơi dậy khả năng sáng tạo của chúng ta
Paolo HackerNoon profile picture

@pdanese

Paolo

Tech Founder. Media and Publishing Background. Interested in intersection of tech and creativity.


Credibility

react to story with heart
Paolo HackerNoon profile picture
by Paolo @pdanese.Tech Founder. Media and Publishing Background. Interested in intersection of tech and creativity.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!