Bạn muốn hủy Amazon Prime? Quên nó đi!từ tác giả@linakhantakesamazon
594 lượt đọc

Bạn muốn hủy Amazon Prime? Quên nó đi!

2023/09/29
9m
từ tác giả @linakhantakesamazon 594 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Đang cố gắng giải thích Quy trình hủy Iliad bốn trang, sáu lần nhấp chuột, mười lăm tùy chọn của Prime.... lmao.
featured image - Bạn muốn hủy Amazon Prime? Quên nó đi!
somebody very confused and not knowing how to stop something via HackerNoon AI Image Generator
Lina Khan (Finally) Sues Amazon HackerNoon profile picture

@linakhantakesamazon

Lina Khan (Finally) Sues Amazon

The youngest person to ever chair the FTC, Lina Khan rose to prominent from her 2017 book, "Amazon's Antitrust Paradox"

react to story with heart
Lina Khan (Finally) Sues Amazon HackerNoon profile picture
by Lina Khan (Finally) Sues Amazon @linakhantakesamazon.The youngest person to ever chair the FTC, Lina Khan rose to prominent from her 2017 book, "Amazon's Antitrust Paradox"
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!