Phân loại tính toàn diệntừ tác giả@feedbackloop
346 lượt đọc

Phân loại tính toàn diện

2024/01/10
25m
từ tác giả @feedbackloop 346 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Phần này trình bày cách phân loại toàn diện về tính toàn diện dựa trên phân tích chuyên sâu của hơn 1.200 bài đăng phản hồi của người dùng. Tập trung vào Công bằng, Công nghệ, Quyền riêng tư, Nhân khẩu học, Khả năng sử dụng và các danh mục giá trị con người khác, cuốn sách mổ xẻ các vấn đề về đối xử không công bằng, lệnh cấm và khuyến nghị, với các ví dụ thực tế nêu bật những lo ngại liên quan đến điều khoản và điều kiện, thuật toán đề xuất và dịch vụ. Phân loại cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về cảm xúc của người dùng, mở đường cho một cách tiếp cận toàn diện hơn trong phát triển phần mềm.
featured image - Phân loại tính toàn diện
The FeedbackLoop: #1 in PM Education HackerNoon profile picture

@feedbackloop

The FeedbackLoop: #1 in PM Education

The FeedbackLoop offers premium product management education, research papers, and certifications. Start building today!

react to story with heart
The FeedbackLoop: #1 in PM Education HackerNoon profile picture
by The FeedbackLoop: #1 in PM Education @feedbackloop.The FeedbackLoop offers premium product management education, research papers, and certifications. Start building today!
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!