HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Một ngày ở Paldea: Đánh giá về Pokemon Scarlet và Violettừ tác giả@hackernoongaming
1,141 lượt đọc

Một ngày ở Paldea: Đánh giá về Pokemon Scarlet và Violet

2022/11/27
6m
từ tác giả @hackernoongaming 1,141 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bất chấp một số trục trặc đồ họa dai dẳng, Pokemon Scarlet và Violet mới đã mở rộng thành công khái niệm thế giới mở do Legends: Arceus mang lại. Một sự phát triển nhất định cho định dạng, mà không phải là một sự chuyển đổi hoàn toàn.
featured image - Một ngày ở Paldea: Đánh giá về Pokemon Scarlet và Violet
Hacker Noon Gaming HackerNoon profile picture

@hackernoongaming

Hacker Noon Gaming


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!