HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Cách xây dựng thị trường NFT có lợi nhuận với React, Solidity và CometChattừ tác giả@daltonic
13,287 lượt đọc

Cách xây dựng thị trường NFT có lợi nhuận với React, Solidity và CometChat

2022/07/23
74m
từ tác giả @daltonic 13,287 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Hướng dẫn này sẽ dạy bạn cách tạo thị trường NFT có lợi nhuận và được thiết kế tốt với chức năng trò chuyện. Nó sẽ sử dụng công nghệ web3 để tạo mã thông báo không thể thay thế (NFT) và số hóa tài sản trong khi vẫn giữ quyền sở hữu. Bạn sẽ cần các công cụ sau để phá hủy thành công bản dựng này: Node, Ganache-Cli và Truffle.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Cách xây dựng thị trường NFT có lợi nhuận với React, Solidity và CometChat
Darlington Gospel  HackerNoon profile picture

@daltonic

Darlington Gospel

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!