Công nghệ đắt nhất trên trái đấttừ tác giả@maken8
1,534 lượt đọc

Công nghệ đắt nhất trên trái đất

2024/01/06
7m
từ tác giả @maken8 1,534 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Máy tính lượng tử là công nghệ đắt nhất trên Trái đất. Thành công của họ sẽ là thước đo trực tiếp cho thấy nền văn minh công nghệ của chúng ta phong phú đến mức nào. Với sự giàu có được đo bằng năng lượng trung hòa carbon có thể sử dụng được. (Nếu bây giờ chúng ta không tính lượng carbon thì sau này chúng ta vẫn phải tính lượng carbon).
featured image - Công nghệ đắt nhất trên trái đất
M-Marvin Ken HackerNoon profile picture

@maken8

M-Marvin Ken

Interested in Bitcoin and Quantum Computing. Think they can help each other.


Credibility

react to story with heart
M-Marvin Ken HackerNoon profile picture
by M-Marvin Ken @maken8.Interested in Bitcoin and Quantum Computing. Think they can help each other.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!