Công cụ tìm kiếm tối ưu dành cho nhà phát triển là gì - You.com so với Google và DDGtừ tác giả@vlaontech
5,305 lượt đọc

Công cụ tìm kiếm tối ưu dành cho nhà phát triển là gì - You.com so với Google và DDG

2022/07/14
4m
từ tác giả @vlaontech 5,305 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Là nhà phát triển, chúng tôi dựa vào kết quả tìm kiếm tốt mỗi ngày. Dễ dàng tìm thấy những gì chúng ta cần có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về mức độ hiệu quả của chúng ta. Công cụ tìm kiếm mới có tên You.com hứa hẹn có nhiều tính năng được nhắm mục tiêu cụ thể đến các nhà phát triển và nhằm mục đích làm cho quy trình làm việc của chúng tôi nhanh hơn. Tôi muốn so sánh nó với DuckDuckGo (một công cụ tìm kiếm phổ biến và cũng hướng đến quyền riêng tư) và Google, có lẽ là mặc định cho hầu hết các nhà phát triển.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Công cụ tìm kiếm tối ưu dành cho nhà phát triển là gì - You.com so với Google và DDG
Vla On Tech HackerNoon profile picture

@vlaontech

Vla On Tech

I enjoy writing about my favorite tools that help me get work done.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!