Cách vào và chơi trò chơi trong Sandbox Metaversetừ tác giả@supersaiyanprogramming
838 lượt đọc

Cách vào và chơi trò chơi trong Sandbox Metaverse

2022/09/26
4m
từ tác giả @supersaiyanprogramming 838 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Như người ta có thể mong đợi, bạn sẽ cần một ví tiền điện tử để truy cập tất cả các tính năng của The Sandbox. Các ví được hỗ trợ bao gồm Coinbase, MetaMask, Bitski, Venly, WalletConnect, Wombat, Opera Crypto Wallet và Brave. Tất cả các phương pháp này ngoại trừ Bitski và Venly sử dụng Web 3 để kết nối bạn với The Sandbox. Khi bạn vào trang web chính của The Sandbox, bạn sẽ thấy một nút để đăng nhập sẽ dẫn bạn đến quy trình đăng ký.

People Mentioned

Mention Thumbnail

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coins Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Cách vào và chơi trò chơi trong Sandbox Metaverse
Super Saiyan Programming HackerNoon profile picture

@supersaiyanprogramming

Super Saiyan Programming

IT'S OVER 9000!!!

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!