Cách tôi phát triển dự án phụ của mình tới 20 nghìn người dùng rồi bán nó với giá sáu con sốtừ tác giả@liam637
1,069 lượt đọc

Cách tôi phát triển dự án phụ của mình tới 20 nghìn người dùng rồi bán nó với giá sáu con số

2024/01/20
8m
từ tác giả @liam637 1,069 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Những gì bắt đầu như một dự án phụ thú vị đã trở thành nhiều hơn thế, bao gồm cả một lối thoát nhỏ nhưng thành công. Chúng tôi đã làm đúng rất nhiều điều, chẳng hạn như kiên nhẫn lắng nghe khách hàng và đã mắc một số sai lầm trong quá trình thực hiện, thường là khi cố gắng làm quá nhiều việc với ngân sách eo hẹp. Nhưng nhìn chung, nó đã dạy tôi về điều gì là quan trọng khi cố gắng phát triển một sản phẩm/doanh nghiệp mới, điều mà tôi sẽ thực hiện trong những nỗ lực trong tương lai.
featured image - Cách tôi phát triển dự án phụ của mình tới 20 nghìn người dùng rồi bán nó với giá sáu con số
Liam Smith HackerNoon profile picture

@liam637

Liam Smith

Liam is a freelance product manager and consultant.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!