Cách đánh giá hiệu quả các ứng dụng RAG + LLM của bạntừ tác giả@vndee
1,546 lượt đọc

Cách đánh giá hiệu quả các ứng dụng RAG + LLM của bạn

2023/12/27
17m
từ tác giả @vndee 1,546 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào một số ứng dụng ngày nay có vẻ thông minh đến mức kỳ diệu chưa? Một phần lớn của phép thuật đó đến từ thứ gọi là RAG và LLM.
featured image - Cách đánh giá hiệu quả các ứng dụng RAG + LLM của bạn
Duy Huynh HackerNoon profile picture

@vndee

Duy Huynh

Retired competitive programmer, passionate engineer, and a science enthusiast.


Credibility

react to story with heart
Duy Huynh HackerNoon profile picture
by Duy Huynh @vndee.Retired competitive programmer, passionate engineer, and a science enthusiast.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!