Bài học từ công việc kỹ sư phần mềm đầu tiên của tôitừ tác giả@horosin
745 lượt đọc

Bài học từ công việc kỹ sư phần mềm đầu tiên của tôi

2022/08/18
7m
từ tác giả @horosin 745 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Lời khuyên từ công việc đầu tiên của tôi: - Nếu bạn thích công ty, chỉ cần ứng tuyển - Gắn bó với những người cố vấn tốt - Sự phát triển của công ty thúc đẩy sự phát triển của chính bạn - Nghỉ giải lao - Kỹ năng mềm cũng quan trọng như chuyên môn kỹ thuật - Chịu trách nhiệm và bạn sẽ phát triển - Chia sẻ kiến thức ngay từ đầu - Phỏng vấn thường xuyên - Nếu bạn muốn một cái gì đó, hãy yêu cầu nó - Tập thể dục

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Bài học từ công việc kỹ sư phần mềm đầu tiên của tôi
Karol Horosin HackerNoon profile picture

@horosin

Karol Horosin

Full stack engineer and manager. I write about startups, dev and cloud. Blog: horosin.com

react to story with heart
Karol Horosin HackerNoon profile picture
by Karol Horosin @horosin.Full stack engineer and manager. I write about startups, dev and cloud. Blog: horosin.com
Check out my blog!

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!