Về cuộc đảo chính thất bại của Sam Altman trong hội đồng quản trị OpenAI và nguy cơ giao số phận AI vào tay một số íttừ tác giả@linh
1,226 lượt đọc

Về cuộc đảo chính thất bại của Sam Altman trong hội đồng quản trị OpenAI và nguy cơ giao số phận AI vào tay một số ít

2023/11/22
7m
từ tác giả @linh 1,226 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Sự trở lại của Sam Tôi nghĩ vừa là một tin xấu vừa là một tình huống tin tốt...
featured image - Về cuộc đảo chính thất bại của Sam Altman trong hội đồng quản trị OpenAI và nguy cơ giao số phận AI vào tay một số ít
Linh Dao Smooke HackerNoon profile picture

@linh

Linh Dao Smooke

Hacker Noon Mama-in-Chief & Mama to Norah & Ira. From Hanoi :)

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!