Đánh giá Celo, Blockchain tiêu cực, ưu tiên thiết bị di độngtừ tác giả@andreydidovskiy
512 lượt đọc

Đánh giá Celo, Blockchain tiêu cực, ưu tiên thiết bị di động

2023/12/22
8m
từ tác giả @andreydidovskiy 512 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Celo (CELO), blockchain đầu tiên trên thiết bị di động, không thải carbon dành riêng cho việc “tạo điều kiện thịnh vượng cho tất cả mọi người” thông qua tài chính tái tạo sẽ nhận được SWOT.
featured image - Đánh giá Celo, Blockchain tiêu cực, ưu tiên thiết bị di động
Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture

@andreydidovskiy

Andrey Didovskiy

Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.


Credibility

react to story with heart
Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture
by Andrey Didovskiy @andreydidovskiy.Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!