HackerNoon Mobile

Better reading experience on the app
Xây dựng GUI Python đầu tiên của bạn với Tkintertừ tác giả@pictureinthenoise
2,053 lượt đọc

Xây dựng GUI Python đầu tiên của bạn với Tkinter

2022/11/14
13m
từ tác giả @pictureinthenoise 2,053 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Tkinter là tiêu chuẩn của Python để xây dựng GUI và được bao gồm trong Thư viện tiêu chuẩn Python. Hướng dẫn này hướng dẫn thiết kế một ứng dụng GUI đơn giản để giải thích các khái niệm Tkinter cơ bản, bao gồm cách bố trí các phần tử GUI, thu thập dữ liệu đầu vào của người dùng và liên kết các phần tử GUI với các phương thức gọi lại.

People Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Xây dựng GUI Python đầu tiên của bạn với Tkinter
Picture in the Noise HackerNoon profile picture

@pictureinthenoise

Picture in the Noise

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!