Xây dựng quy trình CI/CD với AWS, K8S, Docker, Ansible, Git, Github, Apache Maven và Jenkinstừ tác giả@zufarexplained
31,085 lượt đọc

Xây dựng quy trình CI/CD với AWS, K8S, Docker, Ansible, Git, Github, Apache Maven và Jenkins

2023/09/07
46m
từ tác giả @zufarexplained 31,085 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Tìm hiểu cách tạo quy trình CI/CD nâng cao với AWS, K8S, Docker, Ansible, Apache Maven, Git, Github và Jenkins với Zufar Sunagatov. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ sẵn sàng sử dụng quy trình CI/CD hiện đại có thể áp dụng cho bất kỳ dự án nào của bạn trên Github.
featured image - Xây dựng quy trình CI/CD với AWS, K8S, Docker, Ansible, Git, Github, Apache Maven và Jenkins
Zufar Sunagatov HackerNoon profile picture

@zufarexplained

Zufar Sunagatov

Subscribe to my channel https://t.me/zufarexplained


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!