Tạo AI phát hiện chim: Từ ý tưởng đến ra mắt sản phẩmtừ tác giả@olegkokorin
796 lượt đọc

Tạo AI phát hiện chim: Từ ý tưởng đến ra mắt sản phẩm

2023/09/23
10m
từ tác giả @olegkokorin 796 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

'Hậu trường' về cách phát triển một sản phẩm thị giác máy tính phức tạp: ● giải quyết vấn đề chạy mô hình phát hiện đối tượng trên phần cứng yếu ● xử lý các kết quả dương tính giả và tập dữ liệu không cân bằng ● dạy máy phân biệt các loài chim trông gần giống nhau
featured image - Tạo AI phát hiện chim: Từ ý tưởng đến ra mắt sản phẩm
Oleg Kokorin HackerNoon profile picture

@olegkokorin

Oleg Kokorin

CEO of Businessware Technologies, machine learning engineer


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!