Sự thật về những nhà sáng lập nữ trong thế giới khởi nghiệp do nam giới thống trịtừ tác giả@polinafomenkova
857 lượt đọc

Sự thật về những nhà sáng lập nữ trong thế giới khởi nghiệp do nam giới thống trị

2023/08/28
5m
từ tác giả @polinafomenkova 857 lượt đọc
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi


People Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Sự thật về những nhà sáng lập nữ trong thế giới khởi nghiệp do nam giới thống trị
Polina Fomenkova HackerNoon profile picture

@polinafomenkova

Polina Fomenkova

Writer @Flyer One Ventures


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!