Sử dụng API Whisper và GPT-3 của OpenAI để xây dựng và triển khai ứng dụng Trình ghi dữ liệu – Phần 1từ tác giả@juanfrank77
4,785 lượt đọc

Sử dụng API Whisper và GPT-3 của OpenAI để xây dựng và triển khai ứng dụng Trình ghi dữ liệu – Phần 1

2023/09/13
11m
từ tác giả @juanfrank77 4,785 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bài viết phác thảo quá trình phát triển một ứng dụng phiên âm sử dụng API Whisper và GPT-3.5 Turbo của OpenAI. Phần 1 bao gồm quá trình thiết lập, bao gồm thu thập khóa API, cài đặt Whisper và lựa chọn phát triển cục bộ hoặc trực tuyến. Nó giải thích cách tải xuống các tệp âm thanh để chép lại, trình bày cách chép âm thanh bằng Whisper và trình bày chi tiết về quy trình tạo bản tóm tắt điều hành bằng GPT-3. Phần 2 sẽ tập trung vào việc triển khai ứng dụng lên đám mây.
featured image - Sử dụng API Whisper và GPT-3 của OpenAI để xây dựng và triển khai ứng dụng Trình ghi dữ liệu – Phần 1
Juan F. Gonzalez HackerNoon profile picture

@juanfrank77

Juan F. Gonzalez

Online writer, developer, science geek, and lifelong learner.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!