Phá vỡ ranh giới: Lumoz ra mắt StableNet, xác định lại tương lai của Blockchaintừ tác giả@ishanpandey

Phá vỡ ranh giới: Lumoz ra mắt StableNet, xác định lại tương lai của Blockchain

2023/11/23
4m
từ tác giả @ishanpandey
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

StableNet là dự án zkEVM mainnet đầu tiên thuộc loại này. Được xây dựng trên Polygon CDK và Celestia DA, đây là sự kết hợp giữa sự đổi mới và độ tin cậy. StableNet mạnh dạn sử dụng USDC stablecoin làm mã thông báo phí gas. Mỗi xu thu được từ phí Gas sẽ được tái đầu tư trở lại cộng đồng.
featured image - Phá vỡ ranh giới: Lumoz ra mắt StableNet, xác định lại tương lai của Blockchain
Ishan Pandey HackerNoon profile picture

@ishanpandey

Ishan Pandey

Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!