Oh Chỉ là một phân tích kỹ thuật Starktừ tác giả@sin7y
4,472 lượt đọc
4,472 lượt đọc

Oh Chỉ là một phân tích kỹ thuật Stark

từ tác giả Sin7Y2022/06/11
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Phân tích kỹ thuật chuyên sâu của STARK, hệ thống chứng minh. Nói chung, nó bao gồm 3 bước chính, Xây dựng dấu vết, Prover để theo dõi và Xác minh bằng chứng. Bước 2, "Prover for Trace" bao gồm 9 bước phụ bắt đầu từ 'AIR Instantiation' đến 'Setting Objects'. Và Bước 3, "Xác minh Bằng chứng" bao gồm 4 bước phụ là 'Kiểm tra tính nhất quán của Ood', 'Khởi tạo đối tượng FRI-Verifier', 'Tính toán sâu trên các vị trí truy vấn' và 'Thực hiện quy trình XÁC NHẬN FRI'.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail
featured image - Oh Chỉ là một phân tích kỹ thuật Stark
Sin7Y HackerNoon profile picture
Sin7Y

Sin7Y

@sin7y

Sin7Y is a tech team that explores layer 2, cross-chain, ZK, and privacy computing. #WHAT IS HAPPENING IN BLOCKCHAIN#

L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Sin7Y HackerNoon profile picture
Sin7Y@sin7y
Sin7Y is a tech team that explores layer 2, cross-chain, ZK, and privacy computing. #WHAT IS HAPPENING IN BLOCKCHAIN#

chuyên mục

Languages

BÀI VIẾT NÀY CŨNG CÓ MẶT TẠI...

Permanent on Arweave
Read on Terminal Reader
Read this story in a terminal
 Terminal
Read this story w/o Javascript
Read this story w/o Javascript
 Lite
Also published here