Đó không phải là máy móc, giả - Đó là hệ thống kinh tế-chính trị-xã hội của chúng tatừ tác giả@djcampbell
762 lượt đọc

Đó không phải là máy móc, giả - Đó là hệ thống kinh tế-chính trị-xã hội của chúng ta

2023/08/07
13m
từ tác giả @djcampbell 762 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Một AI siêu thông minh phải giỏi hơn chúng ta trong việc bảo tồn tất cả các sinh vật sống trên hành tinh vì nó thông minh hơn chúng ta.
featured image - Đó không phải là máy móc, giả - Đó là hệ thống kinh tế-chính trị-xã hội của chúng ta
DJCampbell HackerNoon profile picture

@djcampbell

DJCampbell


Credibility

react to story with heart
DJCampbell HackerNoon profile picture
by DJCampbell @djcampbell.Author of Fluidity - the way to true DemoKratia and a novel Hunting Butterflies. Ideas man and thinker.. of sorts
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!