Nâng cao chất lượng dữ liệu: Khám phá hợp đồng dữ liệu với Lyfttừ tác giả@bmarquie
459 lượt đọc

Nâng cao chất lượng dữ liệu: Khám phá hợp đồng dữ liệu với Lyft

2024/01/18
11m
từ tác giả @bmarquie 459 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Trong bài đăng trước, tôi đã khám phá chiến lược của Airbnb nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu thông qua các biện pháp khuyến khích. Lyft đang thực hiện một cách tiếp cận khác biệt, không cố gắng làm điều tương tự theo cách khác mà tập trung vào các khía cạnh khác nhau của chất lượng dữ liệu. Lyft chú trọng vào việc tích cực kiểm tra và xác nhận chất lượng dữ liệu, cung cấp cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng các phương tiện để cải thiện và kiểm soát chất lượng một cách hiệu quả.
featured image - Nâng cao chất lượng dữ liệu: Khám phá hợp đồng dữ liệu với Lyft
Bruno Marquié HackerNoon profile picture

@bmarquie

Bruno Marquié

Architect @Citrix. Passionate about machine learning, search, distributed systems


Credibility

react to story with heart
Bruno Marquié HackerNoon profile picture
by Bruno Marquié @bmarquie.Architect @Citrix. Passionate about machine learning, search, distributed systems
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!