Chiến lược thành công để xây dựng đội ngũ trong mơ đổi mớitừ tác giả@igorpaniuk
395 lượt đọc

Chiến lược thành công để xây dựng đội ngũ trong mơ đổi mới

2023/12/12
5m
từ tác giả @igorpaniuk 395 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Xây dựng một nhóm đổi mới hiệu quả đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược, cách tiếp cận có hệ thống, khả năng phục hồi, hiểu được những hạn chế, ưu tiên giá trị doanh nghiệp và thúc đẩy văn hóa đổi mới.
featured image - Chiến lược thành công để xây dựng đội ngũ trong mơ đổi mới
Igor Paniuk HackerNoon profile picture

@igorpaniuk

Igor Paniuk

Senior Director of Strategic Growth // Creating a collaborative and growth-focused business ecosystems

react to story with heart
Igor Paniuk HackerNoon profile picture
by Igor Paniuk @igorpaniuk.Senior Director of Strategic Growth // Creating a collaborative and growth-focused business ecosystems
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!