Đánh giá trung thực về các khóa học giới thiệu về AI sáng tạo của Googletừ tác giả@elainechan01
4,374 lượt đọc

Đánh giá trung thực về các khóa học giới thiệu về AI sáng tạo của Google

2023/09/27
5m
từ tác giả @elainechan01 4,374 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Vì vậy, gần đây Google vừa đưa ra danh sách các khóa học Giới thiệu về AI sáng tạo miễn phí và câu hỏi lớn nhất là - chúng có đáng để cường điệu không? Tôi đoán đó là lý do tôi đến đây. Sau khi hoàn thành phần Giới thiệu về lộ trình học tập Generative AI của Google (xem tại đây), đây là hai xu của tôi.
featured image - Đánh giá trung thực về các khóa học giới thiệu về AI sáng tạo của Google
Elaine Yun Ru Chan HackerNoon profile picture

@elainechan01

Elaine Yun Ru Chan

Lifelong learner


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!