Crossentropy, Logloss và Perplexity: Các khía cạnh khác nhau của khả năng xảy ratừ tác giả@artemborin
3,394 lượt đọc

Crossentropy, Logloss và Perplexity: Các khía cạnh khác nhau của khả năng xảy ra

2023/09/15
5m
từ tác giả @artemborin 3,394 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Học máy tập trung vào việc tạo ra các mô hình dự đoán chính xác. Số liệu đánh giá cung cấp một cách để đánh giá hiệu quả của mô hình, cho phép chúng tôi tinh chỉnh hoặc thậm chí chuyển đổi thuật toán dựa trên kết quả hiệu suất.
featured image - Crossentropy, Logloss và Perplexity: Các khía cạnh khác nhau của khả năng xảy ra
a robot playing with dice via HackerNoon AI Image Generator
Artem HackerNoon profile picture

@artemborin

Artem

PhD in Physics, quant researcher


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!