Không có cột đường thông minh, không có thành phố thông minhtừ tác giả@adrien-book
481 lượt đọc

Không có cột đường thông minh, không có thành phố thông minh

2023/11/19
5m
từ tác giả @adrien-book 481 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bạn đã nghe điều này lần đầu tiên ở đây: khi các thành phố trên khắp thế giới áp dụng công nghệ mới và trở nên hiệu quả, bền vững và đáng sống hơn, cột đường sẽ nổi lên như một yếu tố cơ sở hạ tầng quan trọng. Rõ ràng, cột đường thông minh ít hấp dẫn công chúng hơn ô tô bay và quảng cáo ba chiều. Tuy nhiên, những người thực dụng trong chúng ta sẽ nhận ra ngày nay chúng phổ biến đến mức nào và chúng sẽ sớm trở nên quan trọng như thế nào - theo cách nhàm chán, có thể dự đoán được nhưng mang tính tương lai / Khoa học viễn tưởng.
featured image - Không có cột đường thông minh, không có thành phố thông minh
Adrien Book HackerNoon profile picture

@adrien-book

Adrien Book

Strategy Consultant | Tech writer | AI writer of the Year | Somewhat French


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!