Khám phá sự giao thoa giữa chỉnh sửa gen, AI và chủ nghĩa hậu nhân loạitừ tác giả@thesociable

Khám phá sự giao thoa giữa chỉnh sửa gen, AI và chủ nghĩa hậu nhân loại

2023/11/06
6m
từ tác giả @thesociable
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Trong một cuộc diễn tập trên bàn của RAND Europe, chỉnh sửa gen và nghiên cứu AI vào năm 2045 có thể đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên hậu nhân loại, tập trung vào chăm sóc sức khỏe công bằng. Chủ nghĩa hậu nhân văn liên quan đến việc giải mã các quan niệm của con người, giảm bớt chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm và chuyển sang chăm sóc sức khỏe xã hội hóa hơn. Những công nghệ này cũng có thể giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và công bằng y tế. Kịch bản này phù hợp với những quan sát trong quá khứ về chủ nghĩa hậu nhân văn đang nổi lên. Nó khác với chủ nghĩa xuyên nhân loại, vốn tìm cách nâng cao khả năng của con người. Báo cáo của RAND thừa nhận tiềm năng kép của những công nghệ này và nhấn mạnh sự quan tâm của các nhà khoa học trong việc sử dụng chúng làm chất xúc tác cho một tương lai hậu nhân loại, mặc dù đây chỉ là những kịch bản hư cấu.
featured image - Khám phá sự giao thoa giữa chỉnh sửa gen, AI và chủ nghĩa hậu nhân loại
The Sociable HackerNoon profile picture

@thesociable

The Sociable

The Sociable is a technology news publication that picks apart how technology transforms society and vice versa.

react to story with heart
The Sociable HackerNoon profile picture
by The Sociable @thesociable.The Sociable is a technology news publication that picks apart how technology transforms society and vice versa.
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!