GitOps là gì và tại sao nó (gần như) vô dụng: Phần 1từ tác giả@chep
642 lượt đọc

GitOps là gì và tại sao nó (gần như) vô dụng: Phần 1

2023/08/07
11m
từ tác giả @chep 642 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bài viết thảo luận về GitOps, một khái niệm trong quản lý cấu hình cơ sở hạ tầng và những thách thức của nó. GitOps được quảng cáo là có tính nhất quán, bảo mật và lợi ích tự động hóa. Nó tận dụng kho Git để quản lý cơ sở hạ tầng và mã ứng dụng. Bài viết giải thích các nguyên tắc GitOps, kiến trúc Flux và cách sử dụng Helm với Flux. Nó nêu bật cách GitOps thiếu sót trong việc quản lý các phụ thuộc phức tạp và duy trì một nguồn sự thật duy nhất. Phần tiếp theo sẽ đề cập đến các vấn đề như nhiều môi trường, bí mật, bảo mật, khôi phục và khả năng ứng dụng của nó.
featured image - GitOps là gì và tại sao nó (gần như) vô dụng: Phần 1
Andrii Chepik HackerNoon profile picture

@chep

Andrii Chepik


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!