Giới thiệu Mô hình xếp hạng dựa trên tính chính trực nội tại để có được danh tiếng bền vững Hệ thốngtừ tác giả@cognizance
365 lượt đọc

Giới thiệu Mô hình xếp hạng dựa trên tính chính trực nội tại để có được danh tiếng bền vững Hệ thống

2024/01/01
8m
từ tác giả @cognizance 365 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bài viết này giới thiệu một hệ thống danh tiếng dựa trên blockchain mới cho thị trường P2P, tận dụng các khuyến khích kinh tế cho tính toàn vẹn của đại lý. Mô phỏng Monte Carlo xác nhận tính bền vững của nó, đưa ra lời tiên tri phổ quát tiềm năng cho các ứng dụng đa dạng.
featured image - Giới thiệu Mô hình xếp hạng dựa trên tính chính trực nội tại để có được danh tiếng bền vững
Hệ thống
A 3-dimensional circuit board with lit-up interconnected nodes via HackerNoon AI Image Generator
Cognizance HackerNoon profile picture

@cognizance

Cognizance

Elevating intelligence with cutting-edge solutions for seamless cognizance experiences.

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!