Thực hành CI/CD: Quy trình tích hợp liên tục đơn giản nhưng đầy đủ chức năng [Phần 1]từ tác giả@j04n
3,046 lượt đọc

Thực hành CI/CD: Quy trình tích hợp liên tục đơn giản nhưng đầy đủ chức năng [Phần 1]

2023/09/05
6m
từ tác giả @j04n 3,046 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Tôi đã đọc hàng tá bài viết về chủ đề này và trải nghiệm quá trình triển khai quy trình CI/CD từ đầu đến cuối. Thực tế là việc triển khai quy trình CI/CD phức tạp hơn nhiều so với việc đọc các bài báo, hiểu bức tranh tổng thể về CI/CD và sử dụng lý thuyết. Bài viết này giải thích cách xây dựng một ví dụ về quy trình CI khả thi tối thiểu của ứng dụng Python.
featured image - Thực hành CI/CD: Quy trình tích hợp liên tục đơn giản nhưng đầy đủ chức năng [Phần 1]
Joan Flotats HackerNoon profile picture

@j04n

Joan Flotats

A Product-minded and Results-oriented Software Engineer | Empowering DevTestOps Culture


Credibility

react to story with heart
Joan Flotats HackerNoon profile picture
by Joan Flotats @j04n.A Product-minded and Results-oriented Software Engineer | Empowering DevTestOps Culture
Read my stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!