Chạy Llama mà không cần GPU! LLM lượng tử hóa với LLMWare và Quantized Dragontừ tác giả@shanglun
1,205 lượt đọc

Chạy Llama mà không cần GPU! LLM lượng tử hóa với LLMWare và Quantized Dragon

2024/01/07
12m
từ tác giả @shanglun 1,205 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Khi tài nguyên GPU trở nên hạn chế hơn, việc thu nhỏ và LLM chuyên dụng đang dần trở nên nổi bật. Hôm nay chúng ta khám phá lượng tử hóa, một kỹ thuật thu nhỏ tiên tiến cho phép chúng ta chạy các mô hình có thông số cao mà không cần phần cứng chuyên dụng.
featured image - Chạy Llama mà không cần GPU! LLM lượng tử hóa với LLMWare và Quantized Dragon
Shanglun Wang HackerNoon profile picture

@shanglun

Shanglun Wang

Quant, technologist, occasional economist, cat lover, and tango organizer.


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!