Cách sử dụng hợp đồng trong Obyte: Thông minh, bình thường và có trọng tàitừ tác giả@obyte

Cách sử dụng hợp đồng trong Obyte: Thông minh, bình thường và có trọng tài

2023/09/19
6m
từ tác giả @obyte
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader

dài quá đọc không nổi

Bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh và hợp đồng có trọng tài, thậm chí có thể xây dựng bất kỳ loại thị trường nào (trao đổi, công việc, hàng đã qua sử dụng, NFT, v.v.) tự động bảo vệ cả hai bên bằng cách khóa số tiền liên quan.
featured image - Cách sử dụng hợp đồng trong Obyte: Thông minh, bình thường và có trọng tài
Obyte HackerNoon profile picture

@obyte

Obyte

A ledger without middlemen


Credibility

react to story with heart

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!