Cách hợp tác với các công ty khởi nghiệp khác để thành công trong Web3từ tác giả@cindyjin
912 lượt đọc

Cách hợp tác với các công ty khởi nghiệp khác để thành công trong Web3

2022/06/29
5m
từ tác giả @cindyjin 912 lượt đọc
tldt arrow
VI
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript

dài quá đọc không nổi

Các công ty khởi nghiệp Web3 mới phải tìm cách xây dựng kế hoạch kinh doanh của họ để chống lại thị trường gấu không thể tránh khỏi. Quan hệ đối tác với các công ty khởi nghiệp cùng chí hướng rất quan trọng trong các đấu trường Web3, NFT, tiền điện tử và metaverse vì những không gian này lấy cộng đồng làm trung tâm. Tính toàn diện có nghĩa là xây dựng cộng đồng, điều cần thiết trong hệ sinh thái khởi nghiệp Web3.

Company Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Cách hợp tác với các công ty khởi nghiệp khác để thành công trong Web3
Cindy Jin HackerNoon profile picture

@cindyjin

Cindy Jin

react to story with heart
Cindy Jin HackerNoon profile picture
by Cindy Jin @cindyjin.Cindy Jin is the Co-Founder of Metapoly, the metaverse land bank democratizing the metaverse for retail investors.
Read My Stories

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

L O A D I N G
. . . comments & more!